لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
8365 کاسپین اهواز تهران 0 157000 - غیرقابل استرداد
8367 کاسپین اهواز تهران 157001 215000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 80 درصد
8371 کاسپین تهران اهواز 157001 215000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 50 درصد
پس از آن جریمه 80 درصد
8375 کاسپین تهران اهواز 215001 238000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
پس از آن جریمه 70 درصد
8379 کاسپین اهواز تهران 238001 10000000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
پس از آن جریمه 50 درصد
8383 کاسپین اهواز تهران 215001 238000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 40 درصد
پس از آن جریمه 70 درصد
8387 کاسپین تهران اهواز 238001 10000000 - تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 30 درصد
پس از آن جریمه 50 درصد
8391 کاسپین تهران اهواز 0 157000 - غیرقابل استرداد